Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Kwartalne rozliczenie PIT i VAT

Kwartalne rozliczenie PIT i VAT

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-01-07 12:10
Zakładałem firmę w lipcu 2009 r. Wybrałem wtedy kwartalne rozliczenia zarówno PIT jak VAT. Czy muszę z początkiem roku ponowić któreś z tych oświadczeń, czy też rozliczam się kwartalnie dopóki nie poproszę o zmianę?
tkaczmarski / 2010-01-07 12:11 / Tomasz Kaczmarski, konsultant ds. Podatkowych
Generalnie zasadą jest że takie oświadczenie obowiązuje do momentu odwołania – i nie jest konieczne składanie co roku nowych oświadczeń. Warto jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach z tym związanych.
W przypadku PIT kwartalnie mogą rozliczać się „mali podatnicy” lub podatnicy rozpoczynający działalność. Za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia ww. limitu należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (limit ten dla 2009 r. wynosi 4.053.000 zł, a dla 2010 r. będzie wynosił 5.067.000 zł).
Jeżeli w trakcie roku podatkowego przychody podatnika przekroczą 1.200.000 euro, do końca roku podatnik może jeszcze wpłacać zaliczki kwartalnie. Natomiast od przyszłego roku zobowiązany będzie do wpłat zaliczek miesięcznych (przypominamy, że dla celów VAT przekroczenie ww. limitu w trakcie roku powoduje, że począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu - a nie od przyszłego roku - podatnicy rozliczają VAT tak, jak podmioty niebędące małymi podatnikami).
Z kolei za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się podatnika, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o PDOF).
Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu rozliczenia dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
Jeżeli z kolei chodzi o VAT, to od 2009 r. rozliczenie kwartalne jest możliwe dla wszystkich podatników wyrażających taką chęć. Istotne jest jednak to, że istnieją dwie odrębne zasady takiego rozliczenia – dla małych podatników i dla pozostałych podatników. Dla celów VAT przekroczenie limitu małego podatnika w trakcie roku powoduje, że począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu - a nie od przyszłego roku - podatnicy rozliczają VAT tak, jak podmioty niebędące małymi podatnikami.

Tomasz Kaczmarski
Konsultant ds. podatkowych
BLUE TAX GROUP S.A.

Najnowsze wpisy