Forum Forum inwestycyjneForex

mały wywiad cz.2

mały wywiad cz.2

dabor / 217.99.70.* / 2009-06-25 23:52
S.: Jesteśmy kontrolowani. P.: Dlaczego ostatnio Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę (oznaczoną numerem 1486)
o sprawdzeniu całej księgowości Federal Reserve przez GAO? I dlaczego Federal Reserve
sprzeciwia się temu? MrS.: Nie wiem.
P.: Czy Federal Reserve reguluje wartość Federal Reserve Notes i ustala stopy procentowe? MrS.: Tak.
P.: Proszę mi wyjaśnić, jak to możliwe, żeby system rezerwy federalnej był zgodny z Konstytucją, skoro przecież tylko Kongres, dzielący się na Senat oraz Izbę Reprezentantów, jest (a przynajmniej
77
powinien byç) uprawniony do bicia naszych monet, do emitowania ich i do ustalania ich wartości? (Article 1 Section 1 and Section 8) Nigdzie w Konstytucji nie ma zapisu o możliwości przeniesienia przez Kongres jakiegokolwiek zawarowanego konstytucyjnie uprawnienia na przedsiębiorstwo PRYWATNE-a może się mylę?
Mr S.: Nie znam się na prawie konstytucyjnym. Mogę skontaktowaç pana z naszym działem prawnym.
P.: Powiem panu, że ja zadałem sobie trud przeczytania Konstytucji. NIE POZWALA ona na to, by jakiekolwiek uprawnienie przyznane instytucji państwowej zostało przeniesione na prywatną firmę albo stowarzyszenie. Czy nie stanowi ona, iż wszelka inna władza, nieprzysługująca pojedynczym osobom prawnym, jest zastrzeżona dla państwa i jego obywateli? Czy ten zapis dotyczy przedsiębiorstwa prywatnego?
Mr S.: Nie sądzę, wiem jednak, iż utworzenie Federal Reserve doszło do skutku dzięki zgromadzeniu ustawodawczemu.
P.: Czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem: „to jest nasz kraj i pieniądze też powinny byç NASZE, tak jak stanowi Konstytucja"?
Mr S.: Rozumiem pańską intencję.
R: Dlaczego mielibyśmy pożyczać nasze własne pieniądze od PRYWATNEGO konsorcjum
bankierów (Z ODSETKAMI)? Czyż nie po to właśnie doprowadziliśmy do rewolucji, żeby staç się odrębnym, suwerennym narodem, mającym własne prawa?
Mr S.: (odmówił odpowiedzi)
P.: Czy kiedykolwiek zapytano Sąd Najwyższy o to, czy działalność Federal Reservejest zgodna z Konstytucją?
Mr S.: Zdaje się, że było kilka procesów, które miały związek z tą kwestia. Czy toczyły się one przed Są­dem Najwyższym? Chyba tak, ale nie jestem tego pewny.
P.: Czyż Sąd Najwyższy nie uznał jednogłośnie - w sprawie Schechter Poultry Corp. przeciwko Sta­nom Zjednoczonym i w sprawie Carter przeciw Carter Coal Co. (wyrok w zbiorze werdyktów) - kon statacji korporajnej za niezgodne z konstytucją delegowania władzy ustawodawczej? („Przeniesienie władzy jest równoznaczne z regulowaniem władzy. Stanowi to najbardziej nagan­ną formę delegacji ustawodawczej; nie jest to zwyczajną delegacją, dotyczącą jakiejś oficjalnej kor­poracji/spółki grupy, która zapewne nie okaże zainteresowania dobrem powszechnym, lecz zadba
0 prywatny interes poszczególnych osób." Carter przeciwko Carter Coal Co.)
Mr S.: Nie wiem, ale mogę skontaktowaç pana z naszym działem prawnym.
P.: Czyż obecny system monetarny nie jest domkiem z kart, który MUSI się zawaliç, skoro nie ma takiej matematycznej możliwości, by długi zostały KIEDYKOLWIEK spłacone?
Mr S.: Tak to wygląda. Mogę panu powiedzieç, że jest pan bardzo wnikliwy i wiele pan wie. Ale my mamy pewne rozwiązanie.
P.: Cóż to za rozwiązanie?
Mr S.: Debit card. (Nowy ład świata opiera się między innymi na istnieniu społeczeństwa pozbawionego gotówki. Debit card jest uniwersalną kartą kredytową i stanowi zarówno dokument tożsamości, jak
1 środek płatniczy w nowym ładzie świata - przyp. aut.).
P.: Czy ma pan na myśli EFT Act (Electronic Fund Transfer = elektroniczne regulowanie płatności)? Czy nie należy się tego bardzo obawiaç ze względu na ogromne możliwości komputerów? Państwo, wszystkie jego instytucje, także Federal Reserve, będą otrzymywaç informacje o tym, że: o godzinie 14.30 był pan na stacji benzynowej i za 10 dolarów kupił pan benzynę bezołowiową w cenie 1,41 za galon, a potem, o 14.58, był pan w sklepie spożywczym, gdzie kupił pan chleb, gotowy obiad, mięso i mleko za 12,32 dolara, później zaś, o wpół do czwartej, kupił pan w aptece lekarstwa za 5,62 dolara. Inaczej mówiąc, państwo wiedziałoby, kiedy i dokąd chodzimy, ile zapłaciliśmy, ile zapłacii hurtownik i jaki miał zysk. System EFT sprawiłby, że dosłownie wszelka wiedza o nas byłaby w posiadaniu pańskiej placówki. Czyż nie jest to przerażająca perspektywa?
Mr S.: Owszem, to jest dziwne.
P.: Domyślam się STRASZNEGO MATACTWA, szyderstwa z naszej Konstytucji. Czy nie jest tak, iż prywatnemu konsorcjum bankierów płacimy daninę i cło w postaci podatku dochodowego?
Mr S.: Nie nazwałbym tego daniną, to są odsetki.
P.: Czyż każdy urzędnik z wyboru nie składa przysięgi, którą zobowiązuje się on do ochrony
78
Konstytucji, do tego, że będzie jej broniç przed wrogami zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi? Czyż z tego punktu widzenia Federal Reserve nie jest wrogiem wewnętrznym? Mr S.: Nie mogę tego potwierdziç.
P.: Nasi urzędnicy z wyboru i osobistości mający władzę nad Federal Reserve ponoszą winę za swoje uprzywilejowanie, a tym samym godzą w Konstytucję s
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy