Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Połączenie dwóch jednoosobowych działalności gospodarczych - sp. z o.o., czy sp. cywilna?

Połączenie dwóch jednoosobowych działalności gospodarczych - sp. z o.o., czy sp. cywilna?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-12-03 14:48
Witam moje pytanie jest następujące i z góry dziekuje za odpowiedź.
Jak połączyć w spółkę dwie jednoosobowe działalności gospodarcze. Jedna działalność jest usługowa druga handlowa z magazynem towarów. Czy towar może być wprowadzony do spółki bez zadnych kosztów podatkowych? Jedna osoba oferuje swoją wiedze i doświadczenie druga stan magazynowy o określonej wartości. Na jakiej zasadzie można to zamienic w spółke cywilną lub zoo?
lskrzypczak / 2010-12-03 14:50 / Łukasz Skrzypczak, prawnik
Z opisu internauty wynika, iż zamierza utworzyć spółkę (cywilną bądź z o.o.). Wspólnikami tej spółki ma być dwóch przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Internauta wskazuje, iż zamiarem przedsiębiorców jest połączenie prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. Jednocześnie wątpliwości internauty budzą skutki podatkowe jakie powstaną w wyniku opisanego połączenia, w szczególności czy wprowadzenie do spółki towarów znajdujący się w magazynie jednego z przedsiębiorstw zostanie opodatkowane.
W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego, najkorzystniejszą podatkowo formą „połączenia” dwóch działalności gospodarczych jest ich wniesienie do spółki (cywilnej lub z o.o.) jako przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 k.c. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
5. koncesje, licencje i zezwolenia,
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
8. tajemnice przedsiębiorstwa,
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku wniesienia tak określonego wkładu do spółki, obowiązek podatkowy powstaje jedynie na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą opodatkowania jest w takim przypadku wartość wnoszonego wkładu (przedsiębiorstwa) zaś stawka podatku wynosi 0,5 %. Natomiast w świetle pozostałych ustaw podatkowych wniesienie przedsiębiorstwa w powołanym wyżej rozumieniu jest neutralne dla wspólników i dla spółki.

Najnowsze wpisy