Forum Forum inwestycyjneSpółki

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu PMPG S.A.

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu PMPG S.A.

skomentuj
rob484 / 2008-09-19 22:47
Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG S.A.) w załączeniu
przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu PMPG S.A. ustalony uchwałą nr 3 Rady
Nadzorczej PMPG S.A. z dnia 19 września 2009 roku.

Tekst jednolity statutu uwzględnia następujące zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.650.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów
sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 91.569.700 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden
milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sztuk) akcji o wartości nominalnej 1
(jeden) złoty każda, w tym:
1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2) 91.497.550 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D.

§ 8
W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D w ilości 85.050.000 są akcjami na okaziciela.

Obecne brzmienie:

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025
(słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaści tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości
nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2) nie więcej niż 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset
siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.

§ 8
W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 21.500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 9.950 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.688.900 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset)
są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 499.350 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt)
są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D w ilości 85.050.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami
na okaziciela,
7) akcje serii E w ilości 12.247.325 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy
trzysta dwadzieścia pięć) są akcjami na okaziciela.

W § 30 tekstu jednolitego Statutu Spółki zostały skreślone punkty od 8 do 12 o następującym
brzmieniu:
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
8) wyrażanie zgody na zawiązywanie przez Spółkę spółek handlowych, jak również nabywanie i zbywanie
akcji lub udziałów w innych spółkach;
9) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
o wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1. 000. 000, 00 (milion)
euro;
10) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, a także na udzielanie pożyczek oraz
poręczeń, o wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1. 000. 000, 00
(milion) euro;
11) wyrażenie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych, ze
szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i rejestracji;
12) opiniowanie wszelkich wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

W § 6 tekstu jednolitego Statutu Spółki dopisano punkt 55 o treści: sprzedaż hurtowa i detaliczna
samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)

Załączniki:
Statut PMPG_19 09 2008.pdf

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

kom espi mln/

Źródło: PAP
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy