Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA zmiany w statucie

POINT GROUP SA zmiany w statucie

skomentuj
rob484 / 2008-12-16 22:28
Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. ("PMPG S.A.") przedstawia zmiany Statutu PMPG S.A. przyjęte uchwałami nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 grudnia 2008 r.
Zmianie uległa dotychczasowa treść § 7 i § 33 Statutu Spółki.


§ 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaści tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2) nie więcej niż 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 153.897.325 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 153.817.025 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 153.785.575 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F."

§ 33 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów."

Raport bieżący 76/2008
kom espi mra


Źródło: PAP
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy