Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Rejestracja spółki z o.o krok po kroku w świetle nowych przepisów

Rejestracja spółki z o.o krok po kroku w świetle nowych przepisów

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-06-10 12:38
Słyszałem i czytałem o zmianach w KRS. Myślę o założeniu spółki z o.o i nie wiem jakie dokumenty należy przygotować. Jak to wygląda krok po kroku. Do jakiego urzędu muszę się zgłosić w obecnej sytuacji. Dziękuję za odpowiedź Marcin.
kpoplawska / 2009-06-10 12:43 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
W dniu 31 marca 2009 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r., przy rejestracji przedsiębiorców w KRS obowiązuje zasada jednego okienka.

Oznacza to, że dokonując wpisu lub zmiany, został wprowadzony obowiązek, aby do wniosku do KRS załączyć wszystkie wnioski i zgłoszenia niezbędne do pełnej rejestracji podmiotu we wszystkich urzędach.

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd zgłasza do sądu rejestrowego właściwego względu na siedzibę spółki. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia należnej opłaty sądowej.

Oprócz wymaganych formularzy należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Umowę spółki – akt notarialny
2. Listę wspólników,
3. Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione,
4. Poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów),
5. Dowód powołania poszczególnych członków organów spółki.

Według art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa również:

wniosek o wpis lub zmianę wpisu do Regonu, na druku RG-1
zgłoszenie płatnika składek lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku, na druku NIP-2

W przypadku pierwszej rejestracji spółki w KRS pod rygorem zwrotu wniosku należy dołączyć drugi egzemplarz umowy spółki oraz oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.

Uwaga wszystkie dokumenty składane w KRS muszą być w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sąd rejestrowy odpowiednie wnioski i zgłoszenia przesyła do wszystkich niezbędnych urzędów, w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS. Na rejestrację zmian sąd ma 14 dni od daty złożenia wniosku (o ile nie wykryje żadnych braków). Urząd Skarbowy nadaje NIP i odsyła z powrotem do sądu, następnie sąd przesyła decyzję o nadaniu numeru NIP wraz z wypełnionymi formularzami do ZUS - zgłaszając tym samym płatnika składek.

Kolejnym krokiem jak tylko spółka zostanie wpisana do KRS jest uzupełnienie informacji w Urzędzie Skarbowym takich jak: wybór formy opodatkowania, wybór biura rachunkowego, rezygnacja ze zwolnienia w płaceniu podatku VAT na druku VAT-R.

Po otrzymaniu zaświadczenia o numerze REGON, można założyć konto bankowe. Do banku zabrać należy także akt zawiązania spółki oraz aktualny odpis KRS. Numer rachunku musi zostać zaktualizowany w US na druku NIP-2.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy