Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zmiany danych objętych wpisem do KRS

Zmiany danych objętych wpisem do KRS

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-05-14 10:32
Jak dokonać zmiany danych spółki objętych wpisem do KRS w związku z nowymi przepisami?
kpoplawska / 2009-05-14 10:33 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Do końca marca 2009 przedsiębiorca, który dokonywał zmian danych podlegających wpisowi w KRS samodzielnie powiadamiał pozostałe urzędy o zaistnieniu zmiany, po uprzednim wpisie do KRS. Od dnia 31 marca 2009 r. zmiana za pośrednictwem sądu jest obligatoryjną drogą dokonania tej czynności. Wszystkie wnioski można złożyć w jednym okienku.

W dniu 31 marca 2009 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zredukowano liczbę urzędów, które należy odwiedzić celem pełnej rejestracji spółki lub zgłoszenia zmiany. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r., przy rejestracji przedsiębiorców w KRS obowiązuje zasada jednego okienka. Oznacza to, że dokonując wpisu lub zmiany, został wprowadzony obowiązek, aby do wniosku do KRS załączyć wszystkie wnioski i zgłoszenia niezbędne do pełnej rejestracji podmiotu.

Sąd rejestrowy odpowiednie wnioski i zgłoszenia przesyła do wszystkich niezbędnych urzędów, w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS. Na rejestrację zmian sąd ma 14 dni od daty złożenia wniosku (o ile nie wykryje żadnych braków). Zmiana obowiązuje już od momentu dokonania wpisu w KRS. Regon w wydanych komunikatach deklaruje, że zaktualizuje dane nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, następnie przesyła przedsiębiorcy odpowiednie zaświadczenie pocztą. Czas aktualizacji danych w każdym urzędzie skarbowym wyznacza osobny regulamin. Przedstawiciele ZUS informują, że zmian dokonują niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów z sądu.

Zmianę informacji w rejestrze przedsiębiorców należy zgłosić na formularzu, który odpowiada formie prawnej podmiotu np. dla spółki akcyjnej jest to formularz Z-3. Składając wniosek należy uiścić opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowo do wniosku sądowego należy załączyć również wypełniony formularz RG-1, dotyczący informacji o zmianie danych podlegających wpisowi w rejestrze REGON. Podobna sytuacja dotyczy zmian które podlegają wpisowi do US, wówczas załączamy deklarację NIP-2. Ostatnią informacją przekazywaną podczas dokonywania zmiany informacji o podmiocie gospodarczym jest poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zmiany dokonujemy na odpowiednim druku dotyczącym aktualizacji danych płatnika składek np.: ZUS ZPA, ZUS ZIPA. Wszystkie opisane wyżej formularze składa się w biurze podawczym sądu rejestrowego.

Po dokonaniu zmiany sąd rejestrowy przesyła zaświadczenie o zaistnieniu zmiany, wraz z odpowiednim formularzem do pozostałych urzędów.


Zmiana danych nieobjętych obowiązkiem wpisu do KRS wymaga dokonania zmiany według dotychczasowych zasad, tzn. we właściwym urzędzie, który jest zobligowany do wpisu tej danej.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy