Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Agio Dochodowy Plus
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 70%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. (Do 30%) aktywów inwestowanych jest w inne dłużne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Dochodowy Plus +0,15% +0,55% +0,68% +0,16% +1,10% +2,02% +3,07% +4,59%
Prowizje pobierane przez fundusz: Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.