Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Allianz Konserwatywny
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 70%) w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez SP, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe. (Do 30%) aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Minimalna wpłata 200 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Konserwatywny +0,16% +0,25% +0,47% -0,31% +1,44% +1,87% +2,82% +4,41%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.