Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Aviva Globalnych Strategii
Inwestycje funduszu: Aviva Globalnych Strategii
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 65%) aktywów w tytuły uczestnictwa  subfunduszu  Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund  wydzielonego  w  ramach  Aviva Investors SICAV, w klasę tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi Strategy Target Return Fund K (EUR),  którego  celem jest uzyskiwanie  w  każdych warunkach  rynkowych pozytywnej  stopy  zwrotu w  średnim i  długim terminie.  (Do 35%) aktywów inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. (Do 20%) aktywów lokowane jest w depozyty w bankach krajowych, zagranicznych lub instytucji kredytowej.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Aviva Globalnych Strategii +0,04% -0,11% -0,39% +0,44% +3,66% -0,20% +4,63% +5,55%
Prowizje pobierane przez fundusz: Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.