BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BGŻ BNP Globalny Dynamicznego Wzrostu
Inwestycje funduszu: BGŻ BNP Globalny Dynamicznego Wzrostu
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 60%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w jednostki uczestnictwa FIO, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż RP a także w obligacje zamienne na akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż RP. (Do 20%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe. Subfundusz inwestuje (do 20%) aktywów subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BGŻ BNP Globalny Dynamicznego Wzrostu +8,86% +12,14% +5,44% +17,73% +0,55% +8,41% +11,59% +3,88%
Prowizje pobierane przez fundusz: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 10000,00 PLN 2,50 %
10000,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 1,50 %
100000,00 200000,00 PLN 1,00 %
200000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 10000,00 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.