BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BGŻ BNP Konserwatywnego Oszczędzania
Inwestycje funduszu: BGŻ BNP Konserwatywnego Oszczędzania
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 70%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP. Średni ważony wartością lokat termin zapadalności lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu nie może być dłuższy niż 1 rok. Subfundusz inwestuje (do 10%) aktywów subfunduszu łącznie w jednostki uczestnictwa innych FIO oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BGŻ BNP Konserwatywnego Oszczędzania +0,04% +0,30% +0,52% +0,12% +1,09% +3,22% +4,31% +6,46%
Prowizje pobierane przez fundusz: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.