BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BGŻ Małych i Średnich Spółek
Inwestycje funduszu: BGŻ Małych i Średnich Spółek
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 75%) aktywów w instrumenty udziałowe, JU, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują (do 100%) aktywów w instrumenty udziałowe. Inwestuje (od 25%) w depozyty bankowe, instrumenty dłużne, JU, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz należności.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BGŻ Małych i Średnich Spółek +1,39% +3,67% +5,72% +17,64% +51,98% +79,59% +114,16% +104,84%
Prowizje pobierane przez fundusz: BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.