BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: BPS Momentum Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Polski. Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą stosujące strategie akcyjne albo odzwierciedlające indeksy akcji. (Od 50%) aktywów inwestowanych jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji prawa poboru wyemitowane przez spółki w siedzibą w Polsce.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPS Momentum Akcji +9,16% +5,13% +4,31% +11,04% +7,49% +7,00% +3,58% -11,58%
Prowizje pobierane przez fundusz: BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.