Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: CA Akcji NE
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pozostałe środki są inwestowane w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne. W szczególności w prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz inwestuje (od 35%) aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
CA Akcji NE -4,14% -0,83% -2,27% -3,29% +1,77% -11,86% -13,82% +7,03%
Prowizje pobierane przez fundusz: Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.