Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych
Inwestycje funduszu: ESA Europejskich Spółek Dywidendowych
Typ funduszu Krajowy - akcji / dywidendowy (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV European. Equity Growth and Income Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. (Do 20% )aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. (Do 20%) aktywów inwestowana jest w depozyty. (Do 20%) inwestowane jest w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu, jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych +8,26% +5,99% +3,66% +5,06% -8,54% -2,83% +0,18% -0,90%
Prowizje pobierane przez fundusz: Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.