Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: ESA Gold
Typ funduszu Krajowy - akcji / sektorowy (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej tytułach uczestnictwa. Głównym celem Franklin Gold and Precious Metals Fund jest wzrost wartości kapitału. Jego celem dodatkowym jest bieżący dochód. W zwykłych warunkach rynkowych fundusz ten inwestuje zasadniczo swoje aktywa netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi tj. spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansowania wydobycia, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
ESA Gold -2,16% -9,67% -6,73% -3,10% -7,69% -10,38% -16,69% -36,30%
Prowizje pobierane przez fundusz: Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.