Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: ESA Okazji Rynkowych
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Opportunity Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. (Do 20%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. (Do 20%) aktywów lokowane jest w depozyty. (Do 30%) aktywów inwestowane jest w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu. Inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe (zarówno rządowe, jak i korporacyjne), instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, jednak główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach umiejscowionych w USA. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
ESA Okazji Rynkowych +13,38% +26,93% +18,46% +41,05% +22,45% +46,82% +33,93% +57,92%
Prowizje pobierane przez fundusz: Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.