Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Generali Akcji Europejskich
Inwestycje funduszu: Generali Akcji Europejskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Generali Akcji Europejskich inwestuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na giełdach rozwiniętych krajów Europy. Do portfela funduszu dobierane są przede wszystkim akcje przedsiębiorstw o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej, działających w różnorodnych atrakcyjnych i często bardzo zaawansowanych technologicznie sektorach, które nie są spotykane na innych rynkach. Ryzyko walutowe subfunduszu jest zabezpieczane. Oprócz akcji subfundusz może dodatkowo inwestować w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu powinien stanowić co najmniej 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie przewagi rynkowej lub technologicznej oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Akcji Europejskich +0,21% +3,34% +4,49% +11,47% +26,70% +19,00% +35,28% +42,16%
Prowizje pobierane przez fundusz: Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 5,00 %
5000,00 10000,00 PLN 4,50 %
10000,00 25000,00 PLN 4,00 %
25000,00 50000,00 PLN 3,00 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,30 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,00 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.