inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
Inwestycje funduszu: inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (rynki rozwinięte)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna ubfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w instrumenty udziałowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne. (Do 50%) aktywów inwestowanych jest w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Aktywa Zagraniczne stanowić (do 100%) wartości Aktywów Subfunduszu.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +9,49% +9,33% +6,59% +15,52% +13,83% +24,82% +24,41% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.