inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: inPZU Obligacje Polskie
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w dłużne instrumenty finansowe obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
inPZU Obligacje Polskie +0,38% +0,71% +1,22% -1,04% -0,55% +4,49% +3,71% +10,14%
Prowizje pobierane przez fundusz: inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.