inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych
Inwestycje funduszu: inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (rynki rozwinięte)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w dłużne instrumenty finansowe obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. (Do 50) aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych -0,65% -0,88% -0,78% -1,09% +3,65% +4,87% +10,54% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.