Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Inwestycje funduszu: Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w akcje emitentów o wartości giełdowej niższej niż trzy miliardy euro i inne instrumenty finansowe oparte o akcje oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Pozostałe aktywa są lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 4
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +2,46% +2,92% -1,33% +15,01% +14,54% +22,19% +27,00% +19,17%
Prowizje pobierane przez fundusz: Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2499,99 PLN 5,00 %
2500,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,50 %
25000,00 100000,00 PLN 2,50 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 2000000,00 PLN 0,75 %
2000000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2499,99 PLN -
2500,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 2000000,00 PLN -
2000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.