Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Inwestycje funduszu: Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje i spółki krajów zaliczanych do rynków wschodzących i rynków granicznych, w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Subfundusz inwestuje aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0,18% -0,10% +0,20% -0,97% +0,09% -2,69% -2,25% +2,32%
Prowizje pobierane przez fundusz: Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2499,99 PLN 0,50 %
2500,00 9999,99 PLN 0,40 %
10000,00 25000,00 PLN 0,30 %
25000,00 100000,00 PLN 0,20 %
100000,00 500000,00 PLN 0,20 %
500000,00 2000000,00 PLN 0,20 %
2000000,00 - PLN 0,20 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2499,99 PLN -
2500,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 2000000,00 PLN -
2000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.