Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Kredyt Inkaso I NS FIZ
Typ funduszu Krajowy - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz emituje wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.