MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Inwestycje funduszu: Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Typ funduszu Krajowy - mieszany / zrównoważony (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Całkowita wartość inwestycji w Instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji nie będzie niższa niż 66% wartości aktywów netto. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie może przekraczać 34% aktywów netto. Subfundusz może inwestować w instrumenty ETF oraz zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe lub walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są w szczególny sposób ukierunkowane na rynki Europy Centralnej: polski, węgierski, czeski, a także rynek rosyjski i turecki. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +4,73% +5,28% +10,33% +13,36% +41,87% +15,22% +19,36% +23,68%
Prowizje pobierane przez fundusz: MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 2,50 %
5000,01 10000,00 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,50 %
25000,00 50000,00 PLN 2,50 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 250000,00 PLN 1,50 %
250000,00 - PLN 1,00 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,01 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.