MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Metlife Obligacji Skarbowych
Inwestycje funduszu: Metlife Obligacji Skarbowych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą, (do 66%) inwestowane jest w obligacje Skarbu Państwa lub NBP i (25%) w obligacje przedsiębiorstw. Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, w obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Metlife Obligacji Skarbowych +0,40% +1,94% +1,39% +2,13% +3,87% +5,77% +5,97% +7,58%
Prowizje pobierane przez fundusz: MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 0,62 %
5000,01 10000,00 PLN 0,62 %
10000,00 25000,00 PLN 0,62 %
25000,00 50000,00 PLN 0,62 %
50000,00 100000,00 PLN 0,50 %
100000,00 250000,00 PLN 0,45 %
250000,00 - PLN 0,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,01 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.