MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: MetLife Multistrategia
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych, umożliwiający osiąganie pozytywnych stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Subfundusz skupia się na inwestycji w jedną klasę aktywów (akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne), może zmieniać profil na mieszany lub na strategie alternatywne. (Do 30%) aktywów inwestowanych jest w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
MetLife Multistrategia +0,50% +2,25% +4,05% +5,26% -2,82% -1,57% +2,88% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.