MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: MetLife Multistrategia
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują co najmniej 50% swoich aktywów w sposób umożliwiający osiąganie pozytywnych stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Fundusze, których tytuły uczestnictwa będą nabywane przez Subfundusz będą mogły inwestować w akcje, obligacje, waluty oraz instrumenty pochodne. Mogą one skupiać się na jednej, z wymienionych w zdaniu poprzednim, klasie aktywów, mieć charakter mieszany lub stosować tzw. strategie alternatywne, opierające się na zabezpieczających się wzajemnie inwestycjach w wiele klas aktywów. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 20% aktywów Subfunduszu. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych, przez zawieranie transakcji na walutowych kontraktach forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
MetLife Multistrategia +0,39% +1,18% +2,49% +2,29% +6,86% -1,15% +2,90% +4,15%
Prowizje pobierane przez fundusz: MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.