Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu
Inwestycje funduszu: Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu
Typ funduszu Krajowy - mieszany / zrównoważony (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w fundusze zagraniczne inwestujące (70%) aktywów w instrumenty dłużne, (do 60%) aktywów lokowanych jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, (do 20%) aktywów inwestowana jest w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Subfundusz inwestuje w depozyty banków krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Prowizje pobierane przez fundusz: Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2999,99 PLN 2,50 %
3000,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,50 %
25000,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 - PLN 1,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2999,99 PLN -
3000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.