NN (L) Total Return (subfundusz)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: NN (L) Total Return
Typ funduszu Krajowy - mieszany / mieszany (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Celem jest wypracowanie stopy zwrotu netto przekraczającej WIBOR 1Y o 4 pkt proc. rocznie w pełnym cyklu inwestycyjnym wynoszącym od trzech do pięciu lat. Subfundusz może inwestować - zarówno na długo (pod wzrost notowań) jak i na krótko (pod spadki) w szerokie spektrum płynnych instrumentów finansowych: akcje, kontrakty terminowe na akcje i indeksy giełdowe, obligacje skarbowe i korporacyjne, obligacje typu high-yield i rynków wschodzących oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy, w szczególności ETF na zagraniczne rynki.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN (L) Total Return -0,83% -1,83% -2,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN (L) Total Return (subfundusz)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.