Pekao Ekologiczny subfundusz
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Pekao Ekologiczny
Typ funduszu Krajowy - mieszany / zrównoważony (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Pekao Ekologiczny jest subfunduszem mogącym lokować całość aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dających ekspozycję na akcje spółek zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować nie więcej niż 40% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne (rozumiane przede wszytkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do OECD oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne) oraz listy zastawne. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Ekologiczny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Ekologiczny subfundusz
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.