PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO Medycyny i Demografii Globalny
Inwestycje funduszu: PKO Medycyny i Demografii Globalny
Typ funduszu Krajowy - akcji / sektorowy (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) w Instrumenty Udziałowe dopuszczone do obrotu w państwach należących Unii Europejskiej i USA które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie oraz w kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Subfundusz inwestuje (do 40%) w Instrumenty Dłużne, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back). Aktywa Subfunduszu lokowane są w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Medycyny i Demografii Globalny +2,03% +5,02% +6,96% -4,28% +7,64% +10,58% +4,76% +13,94%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 4,49 %
10000,00 50000,00 PLN 3,99 %
50000,00 100000,00 PLN 3,49 %
100000,00 500000,00 PLN 1,99 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,99 %
1000000,00 - PLN 0,49 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.