PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PZU FIO Ochrony Majątku
Inwestycje funduszu: PZU FIO Ochrony Majątku
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 70%) aktywów funduszu lokowana jest w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. (Do 35%) stanowią lokaty funduszu denominowane w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU FIO Ochrony Majątku +0,11% +0,02% -0,10% -0,21% -0,77% +0,05% +0,19% +0,55%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.