PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PZU Medyczny
Typ funduszu Krajowy - akcji / sektorowy (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek. (do 50%) aktywów stanowią instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. (Do 40%) aktywów inwestowanych jest w lokaty funduszu denominowanych w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU Medyczny +3,72% +1,88% +0,11% +3,96% +0,78% +13,84% +3,77% -10,90%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.