PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PZU Medyczny
Typ funduszu Krajowy - akcji / sektorowy (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek. (do 50%) aktywów stanowią instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. (Do 40%) aktywów inwestowanych jest w lokaty funduszu denominowanych w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU Medyczny +2,46% +5,23% +8,34% +10,08% +15,13% +11,15% +22,67% +8,74%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.