Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Inwestycje funduszu: Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 80%) aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: NBP, Skarb Państwa i Państwa Członkowskie, (do 20%) pozostała część aktywów (do 5%) aktywów denominowanych w walucie obcej. Subfundusz nie inwestuje w akcje.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy +0,17% +0,24% +0,26% -0,54% +0,40% +0,98% +1,94% +3,36%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.