Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Skarbiec Global Income
Typ funduszu Krajowy - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 65%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w tytuły uczestnictwa JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - Subfundsz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Income C. (Do 35%) aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Global Income +0,50% +2,35% +7,86% -8,37% -6,21% +0,83% -3,36% -1,85%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 60000,00 PLN 5,50 %
60000,00 120000,00 PLN 4,50 %
120000,00 500000,00 PLN 4,00 %
500000,00 1000000,00 PLN 3,50 %
1000000,00 - PLN 3,00 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 60000,00 PLN -
60000,00 120000,00 PLN -
120000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.