Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO
Inwestycje funduszu: Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (od 75%) aktywów w jednostki uczestnictwa innych fio, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz inwestuje (od 50%) aktywów w papiery dłużne lub instrumenty pieniężne. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, z terminem wykupu do roku. (Do 50%) aktywów inwestowanych jest w akcje i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 2%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO +0,13% +1,55% +3,05% +4,52% +9,71% +12,21% +12,40% +9,20%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.