UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
UniObligacje Zamienne (w likwidacji)
Inwestycje funduszu: UniObligacje Zamienne (w likwidacji)
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniInstitutional Convertibles Protect. Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.