Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnej Makroalokacji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Uniqa Globalnej Makroalokacji
Inwestycje funduszu: Uniqa Globalnej Makroalokacji
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, listy zastawne. Subfundusz lokuje (do 100%) aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji. Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Subfundusz inwestuje aktywa w lokaty denominowane w walucie obcej.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Uniqa Globalnej Makroalokacji -0,44% +0,55% +1,77% -10,08% +2,89% +11,96% +17,34% +16,65%
Prowizje pobierane przez fundusz: Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnej Makroalokacji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.