Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

0
Podziel się:

Alior Bank odnotował 585,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,41 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.
bECRYmvF

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 721,98 mln zł wobec 829,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 154,58 mln zł wobec 156,81 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 77,67 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 513,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,18 mln zł zysku rok wcześniej.

bECRYmvH

"Ze względu na zdarzenia jednorazowe, w tym głównie wynikające z pandemii COVID-19, grupa kapitałowa Alior Banku w I półroczu 2020 r. zrealizowała stratę netto -513,4 mln zł, tj. wynik niższy od zysku netto osiągniętego I półroczu 2019 r. o 606,5 mln zł.

Do głównych przyczyn tego spadku zaliczyć należy:

o Rozpoznanie odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych.

o Spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich - Alior Bank oszacował wpływ wyroku na kwotę -192,1 mln zł brutto, na którą składają się:

bECRYmvN

1. rezerwa na historyczne zwroty części prowizji w przypadku kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed 11 września 2019 r. w wysokości -98 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne)

2. bieżący koszt zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszych spłat kredytów w I półroczu 2020 r. w wysokości -100,2 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe),

3. korekta wynikająca z różnicy między rozliczeniem prowizji metodą ESP w księgach Banku, a liniową metodą szacowania zwrotów części prowizji w wysokości +6,6 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe).

o Spadek wyniku odsetkowego w wyniku spadku stóp procentowych w związku z trzema decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 marca 2020 r., dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,4 pkt proc. tj. do poziomu 0,1% oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu Alior Bank oszacował w I półroczu 2020 r. na -110,2 mln zł.

bECRYmvO

o Dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości -64,4 mln zł. Zdarzenie ma charakter jednorazowy.

o Rozpoznanie wpływu tzw. modyfikacji nieistotnej w rozumieniu MSSF 9 w związku z zastosowaniem

tzw. pozaustawowych i ustawowych wakacji kredytowych w związku z COVID-19. Modyfikacja obniżyła wynik odsetkowy Alior Banku o 14,5 mln zł i jest zdarzeniem jednorazowym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W konsekwencji wskaźnik rentowności ROE banku wyniósł -15,8% (vs. 2,9% w I połowie 2019 r.). Po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych tj. odpisów w związku z COVID-19, modyfikacji nieistotnej w związku z zastosowaniem tzw. wakacji kredytowych oraz dotworzenia rezerwy na historyczne zwroty części prowizji w przypadku kredytów spłaconych przed 11 września 2019 r., wskaźnik ROE Grupy Alior Banku w I połowie 2020 r. kształtowałby się na poziomie -0,6%.

bECRYmvP

"Warto podkreślić jednak, że pomimo dużego wpływu zdarzeń jednorazowych oraz dużej presji na wyniki ze względu na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na wysokim poziomie (odpowiednio 13,14% oraz 15,72%), pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 464 pb oraz 522 pb). Oznacza to, że grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 ponad 2,2 mld zł powyżej minimów regulacyjnych" - czytamy dalej.

Sytuacja płynnościowa Alior Banku w I połowie 2020 r. również pozostawała na bezpiecznym poziomie, zaznaczono także.

"Była ściśle monitorowana i utrzymywana w adekwatnym do potrzeb zakresie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej oraz uruchamianie finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych. Wskaźnik płynnościowy LCR Grupy znajdował się na 31.12.2019 r. na poziomie 148% i został na 30.06.2020 r. podniesiony do poziomu 187%. Tym samym jest 87 pkt proc. powyżej minimum regulacyjnego" - wskazano.

"Zarząd Alior Banku pozytywnie ocenia działania wprowadzone w reakcji na zmianę otoczenia makroekonomicznego i prawnego zaś w opinii zarządu tworzą one podstawę do stopniowego poprawiania wyników finansowych Alior Banku w przyszłych okresach" - podsumowano.

bECRYmvQ

W I połowie 2020 r. koszty działania wyniosły 877 mln zł i były niższe od kosztów działania poniesionych w pierwszej połowie 2019 r. o 29 mln zł tj. o 3,2%.

"Poziom wyniku z odpisów na straty oczekiwane wyniósł w pierwszej połowie 2020 r. -1 211 mln zł w porównaniu z wynikiem -776 mln zł w pierwszej połowie 2019 r., co oznacza wzrost o 56,2%. Wzrost wynika z rozpoznania odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln zł wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych. Wskaźnik COR w I półroczu 2020 r. wyniósł z uwzględnieniem tego zdarzenia 3,96%" - napisano także w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 513,06 mln zł wobec 119,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2020 roku Alior Bank dysponował 750 placówkami (191 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami Private Banking, 7 Regionalnymi Centrami Biznesowymi oraz 545 placówkami partnerskimi). Na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie w Grupie Alior Banku kształtowało się na poziomie 8 578,54 etatów.

Wcześniej w sierpniu Alior Bank informował, że zdecydował o odpisie i zawiązaniu rezerw na kwotę 676 mln zł łącznie, co pogorszy wynik finansowy banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku obrachunkowym 2020 r.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

bECRYmwi
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)