Notowania

PCGUARD: strona spółki
11.05.2017, 20:37

PCG Zmiana terminu dokonania korekt raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2016 RS oraz raportu okresowego rocznego za 2016 R

Zarząd Spółki ,,PC GUARD" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej ,,Spółką", w ślad za raportem bieżącym numer 6/2017 przekazanym do publicznej wiadomości dnia 8 maja 2017r.,
Niniejszym wskazuje, że Zarząd Spółki dokona korekt przedmiotowych raportów okresowych (to jest przekaże opinie i raporty z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 do publicznej wiadomości) do dnia 15 maja 2017r. Zmiana terminu wskazanego w treści raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 8 maja 2017r. wynika z przedłużających się prac podmiotu uprawnionego do badania rzeczonych sprawozdań finansowych.

Inne komunikaty