Notowania

PCGUARD: strona spółki
22.06.2017, 11:43

PCG PC GUARD SA (14/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD KDPW UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARTOŚCI NOMINALEJ AKCJI SPÓŁKI.

Zarząd spółki "PC Guard" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 10 czerwca 2017r. oraz raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 13 czerwca 2017r, niniejszym informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął dnia 21 czerwca 2017r. uchwałę nr 394/2017 w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, o następującej treści: ,,§1 Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz §85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PC GUARD S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki PC GUARD S.A. z 1zł (jeden złoty) na 19zł (dziewiętnaście złotych), dzień 30 czerwca 2017r. jako dzień wymiany 30.688.591(trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji spółki PC GUARDS.A. oznaczonych kodem PLGUARD00019 na 1.615.189 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki PC GUARD S.A. o wartości nominalnej 19 zł (dziewiętnaście złotych) każda. §2 Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany, o której mowa w § 1, jest dzień 23 czerwca 2017r. §3 Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa w § 1, kodem PLGUARD00019 oznaczonych jest 1.615.189 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki PC GUARD S.A. o wartości nominalnej 19 zł (dziewiętnaście złotych) każda. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Zarząd Spółki przypomina, że powyższa uchwała jest kolejnym etapem w procesie scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki, to jest dotychczasowych 30.688.591 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w 1.615.189 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 19,00 zł każda (stosunek scalenia - 19:1).

Inne komunikaty