Notowania

PCGUARD: strona spółki
13.06.2017, 20:50

PCG PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI ?PC GUARD? S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ ?PC GUARD? S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.

Zarząd spółki "PC Guard" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 10 czerwca 2017r.,
niniejszym informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął dnia 12 czerwca 2017r. uchwałę nr 569/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrotu akcjami Spółki, o następującej treści: ,,§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki PC GUARD S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku z połączeniem akcji, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki PC GUARD S.A., oznaczonymi kodem "PLGUARD00019", od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (włącznie). § 2 Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki PC GUARD S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 19 czerwca 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki PC GUARD S.A. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". Zarząd Spółki informuje ponadto, że dnia 13 czerwca 2017r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek w sprawie przeprowadzenia dnia 30 czerwca 2017r. scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki. Dzień referencyjny wyznaczono na dzień 23 czerwca 2017r. Zarząd Spółki przypomina, że powyższy proces obejmuje scalenie dotychczasowych 30.688.591 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w 1.615.189 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 19,00 zł każda (stosunek scalenia - 19:1).

Inne komunikaty