Notowania

SARE: strona spółki
8.08.2019, 16:04

SAR Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 08.08.2019 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 ust. 6 Statutu Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Jako preferowany przez Akcjonariusza termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, został podany następujący dzień: 12 lub 13 września 2019 r. Wniosek zawierał następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Omówienie bieżącej sytuacji SARE S.A. oraz spółek zależnych. 7. Omówienie strategii rozwoju SARE S.A. oraz spółek zależnych. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza. Treść żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty