Trwa ładowanie...

Notowania

ABCDATA: strona spółki
21.11.2019, 18:24

ABC Złożenie pisma do GPW ws. wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosku do KDPW o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada br. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r.
W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Spółka skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pismo, nawiązujące do wniosku Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 63/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r., w którym to piśmie Spółka wniosła o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na podstawie §31 ust. 1 pkt 3) Regulaminu GPW, tj. w zw. z decyzją o dematerializacji akcji Spółki w terminie umożliwiającym skuteczne wykonanie ww. decyzji. Również w dniu dzisiejszym, Spółka wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z wnioskiem o ustanie uczestnictwa w typie “emitent” oraz wycofanie z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.

Inne komunikaty