Trwa ładowanie...

Notowania

BNPPPL: strona spółki
13.08.2020, 19:26

BNP Wprowadzenie korekty do Raportu Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za 1 półrocze 2020 r. niemającej wpływu na ogłoszone wyniki

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w związku z omyłką pisarską w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r. („Sprawozdanie finansowe") stanowiącym część Śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r. dokonuje jego korekty poprzez aktualizację liczb w tabeli: „Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych” na stronie 75 (strona 72 w wersji angielskiej) oraz tabeli „Wybrane jednostkowe dane finansowe” na stronie 5 Sprawozdania finansowego.
Szczegółowy zakres dokonanej korekty zaprezentowany został w załączniku do niniejszego raportu. Korekta powyższej omyłki pisarskiej nie ma wpływu na ogłoszone przez Bank wyniki finansowe za 1 półrocze 2020 r. ani na treść raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania. Pozostałe zapisy Sprawozdania finansowego nie podlegają zmianie, a skorygowany Średnioroczny skrócony skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r. opublikowany zostanie w dniu jutrzejszym. Podstawa prawna §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty