Trwa ładowanie...
bDoPVKXV

Notowania

CTE: strona spółki
22.10.2020, 20:44

CTE Decyzja sądu uchylająca skutki obwieszczenia o uproszczonym postępowaniu układowym

W nawiązaniu do raportu nr 21/2020 z dnia 24.09.2020 r. spółka Cenospheres Trade & Engineering SA. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000454474, NIP 5252553273 , REGON 146587667 (dalej: Emitent) informuje, iż Spółka powzięła informację o podjęciu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w składzie: asesor sądowy Agnieszka Kraszewska-Kazek postanowienia o uchyleniu skutków obwieszczenia o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna w Warszawie, o którym Emitent informował w przywołanym wyżej raporcie nr 21/2020.
Decyzja Sądu została podjęta na wniosek wierzyciela Spółki. W ocenie sądu, skutki obwieszczenie o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzą do pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd jednak nie podał żadnych konkretnych przesłanek takiego twierdzenia, Emitent nie wie zatem w jaki sposób postępowanie restrukturyzacyjne miałoby prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. W ocenie Emitenta to właśnie decyzja sądu, w praktyce niwecząca postępowanie restrukturyzacyjne, doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli. Emitent nie posiadając ochrony przed wierzycielami (wskutek decyzji sądu odmawiającej prowadzenia restrukturyzacji) nie może podjąć sygnalizowanych wcześniej prób wznowienia działalności operacyjnej i wypracowywania jakichkolwiek przychodów, które mogłyby służyć, choćby częściowemu, zaspokajaniu wierzycieli. Jedynym istotnym majątkiem Emitenta jest obecnie linia produkcyjna, która jest w całości objęta zastawem rejestrowym na rzecz obligatariuszy i komornik sądowy podjął kroki w celu sprzedaży przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego. W związku z wydanym postanowieniem Sądu, przy jednoczesnym braku prowadzenia działalności operacyjnej, Emitent nie posiada obecnie żadnej zdolności do zaspokajania jakichkolwiek wierzytelności.

Inne komunikaty

bDoPVKYD