Trwa ładowanie...
Notowania
CTE: strona spółki
30.12.2020, 22:24

CTE Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że dziś, wpłynęło zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA, o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), Rubicon Partners Corporate Finance SA z siedzibą w Warszawie („RPCF”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS: 0000299880, zawiadamia, iż w związku ze sprzedażą przez RPCF w dniu 23 grudnia 2020 roku łącznie 370 465 akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 („Emitent”, ”Spółka”) w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych, zmianie uległo bezpośrednie zaangażowanie spółki RPCF poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów. Jednocześnie w wyniku sprzedaży przez RPCF oraz przez spółkę zależną zmianie uległo pośrednie zaangażowanie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Przed zbyciem spółka RPCF posiadała bezpośrednio 370 465 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 6,41 % udziału w kapitale i dawały prawo do 370 465 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,41 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia przez RPCF, spółka RPCF nie posiada akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie, informujemy iż, przed zbyciem przez RPCF oraz przed zbyciem przez spółkę zależną RPV, RPCF wraz z podmiotem zależnym RPV posiadała 857 592 akcje CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 14,85 % udziału w kapitale i dawały prawo do 857 592 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 14,85 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia przez RPCF oraz przez spółkę zależną RPV, RPCF wraz z RPV nie posiada już akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, RPCF informuje, iż posiada spółkę zależną Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. która nie posiada akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie informuję, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka RPCF nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę”.

Inne komunikaty