Trwa ładowanie...
bEJIpCZh
Notowania
CTE: strona spółki
30.12.2020, 22:28

CTE Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że dziś, wpłynęło zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Rubicon Partners Ventures ASI Sp. zo.o., o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), RUBICON PARTNERS VENTURES ASI Sp o.o. z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS VENTURES”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż, w związku ze sprzedażą akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 („Emitent,” Spółka”), w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych, zmianie uległo zaangażowanie spółki RUBICON PARTNERS VENTURES poniżej 5% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zbyciem akcji Emitenta, spółka RUBICON PARTNERS VENTURES bezpośrednio posiadała 349 127 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 6,05 % udziału w kapitale i dawały prawo do 349 127 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,05 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia akcji Emitenta przez spółkę RUBICON PARTNERS VENTURES spółka RUBICON PARTNERS VENTURES nie posiada akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie informujemy iż, przed zbyciem przez RUBICON PARTNERS VENTURES oraz przed zbyciem przez R VENTURES I ASI Sp. z o.o. (spółka zależna RUBICON PARTNERS VENTURES ) spółka RUBICON PARTNERS VENTURES pośrednio poprzez R VENTURES I ASI Sp. z o.o. posiadała łącznie 487 127 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 8,44 % udziału w kapitale i dawały prawo do 487 127 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 8,44 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia akcji Emitenta przez spółkę RUBICON PARTNERS VENTURES oraz zbycia przez spółkę zależną R VENTURES I ASI Sp. z o.o. RUBICON PARTNERS VENTURES pośrednio nie posiada akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka RUBICON PARTNERS VENTURES informuje, że posiada podmiot zależny jak powyżej, który nie posiada akcji Emitenta. RUBICON PARTNERS VENTURES informuje, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka RUBICON PARTNERS VENTURES nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę”.

Inne komunikaty

bEJIpCZP