Trwa ładowanie...
bEUPgAmZ
Notowania
CTE: strona spółki
18.01.2021, 22:12

CTE Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Cenospheres Trade & Engineering

Spółka Cenospheres Trade & Engineering („ Emitent”) informuje, że dziś powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 36/2021 w dniu 15 stycznia 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A. oznaczonymi kodem PLCNSPR00019 od dnia 18 stycznia 2021 r. do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych warunków:
1) wskazania osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki, a w przypadku ich braku - powołania tych osób stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Spółki, 2) przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców osób, o których mowa w pkt 1), 3) przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących, o powołaniu osób, o których mowa w pkt 1), zgodnie z postanowieniami przepisów § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W okresie zawieszenia obrotu, zlecenia maklerskie na akcje spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A. na rynku NewConnect informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

Inne komunikaty

bEUPgAnH